شناسه های معماری بَستَکی درخانه های بستکیه دبی با تأکید بر فضاها، قوسها وساختمایه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

محله بستکیه دبی، مهم‌ترین اثر منسجم و تقریباً دست‌نخورده معماران بستکی است که از سال 1890 م. به بعد، هم‌زمان با مهاجرت گسترده بازرگانان بستکی ایران برای سکونت آنان در دبی بنا شد و بخشی از آن در تخریب سال 1980م. از میان رفت. بررسی و مطالعه این محله مسکونی، از جنبه‌های گوناگون می‌تواند شناخت جامع‌تری از معماری بستکی به دست دهد. شباهت آب و هوای دبی با بندرلنگه، به‌عنوان پایگاه تجاری مهم بستکی‌ها در ایران و شباهت تقریبی آن با بستک، سبب شد که انتقال معماری بستکی، تغییرات درخور توجهی را به خود نپذیرد و از کلی‌ترین تا کوچک‌ترین اجزای خانه‌ها تمامی، باوجود برخی تفاوت‌ها، آشکارا معرف معماری بستک باشند. جستجوی مهم‌ترین شناسه‌های معماری بستکی در ساختار فضایی خانه‌های بستکیه و مقایسه آن‌ها با بستک، بااهمیت‌ترین پرسش تحقیق حاضر است. برای پاسخ‌گوئی به این پرسش، نخست بررسی تاریخ و اقلیم انجام و مقایسه میان آب و هوای دو منطقه از سرگرفته شد سپس، شباهت‌ها و تفاوت‌ها در ساخت‌مایه معماری و ساختار فضایی خانه‌های بستکیه و بناهای بستک ارزیابی گردید. نظر به اینکه، بررسی دقیق‌تر تمامی اجزای معماری و آرایه‌ها و مقایسه آن‌ها در این نوشتار امکان‌پذیر نیست، هدف اصلی این نوشتار، معرفی معماری خانه‌های بستکیه دبی در مقایسه با بستک ایران و نشان‌دادن چگونگی و مصداق‌های انتقال این شیوه از معماری ایرانی به دبی، با تأکید بر ساخت‌مایه و رابطه متقابل فرم و فضا و مصداق‌های درون‌گرایی و برون‌گرایی در خانه‌های دو منطقه است. در این پژوهش ِکاربردی، مطالعه تطبیقی بناها، با انواع مستندنگاری میدانی و استفاده از منابع شفاهی معتبر و کتابخانه‌ای مختلف در بستک و بستکیه دبی، انجام شده است. از مهم‌ترین یافته‌های پژوهش، این است که شناسه‌های معماری بستکی در خانه‌های بستکیه دیده می‌شود اما در شکل بروز آن‌ها تفاوت‌هایی مانند تنوع بصری و جسارت بیشتر در تزئینات و الگوهای هندی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Indications of Iran Bastak Architecture in the spatial Structure of Dubai Al Bastakiya Houses

نویسنده [English]

  • Fereydoun farahani
چکیده [English]

The Al Bastakiya quarter in Dubai- as the most important coherent and almost undisturbed monument of Bastak architects- has been simultaneously constructed during mass emigration of Iranian Bastak merchants and their habitations in Dubai since 1890. Although some parts of it were destroyed in 1980, the surveys of the residential quarter would reflect more comprehensive recognition of Bastak architecture from different aspects. The similarities between Dubai climate and Bandar Lengeh - as the very important commercial base of Bastakian in Iran- and also its relative similarity to Bastak resulted that the architecture remained almost unchangeable during such a transmission from Iran to Dubai. Moreover, from small details to most general parts of these houses introduce Bastak architecture clearly despite some differences in the case. The main question of this article is surveying the most important indicators of Bastak architecture in the spatial structure of Al Bastakiya houses of Dubai and comparing them. Firstly, it is achieved through analyzing history and climate and comparing the weathers of these regions. Then finding the similarities and differences of the materials of architecture and the spatial structure of Al Bastakiya houses and Bastak buildings is taken into consideration. However, it is not possible to consider and compare all architectural components and ornamentations of two regions in the article precisely. The main objective of the research is introducing Dubai Bastakiya houses and comparing them to Bastak ones in order to show the way of transmission of this style of architecture from Iran to Dubai .This comparative is done with emphasis on the materials and the relationship between form and space and introverted and extraverted samples of houses of these two regions. The method adopted here is Applied and the data collection for comparative study of buildings is based on different documentary field studies, interviewing with reliable references and different library documentation studies available in Bastak and Bastakiya. The most important finding of this research is that the indicators of Bastak architecture are reflected in Al Bastakiya houses but there are some differences such as visual diversities and more boldness in using Indian ornamentations and patterns.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gulf Persian
  • Bastak
  • Al Bastakiya
  • Bastak architecture