دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 1-163 
3. نور طبیعی و فضای معنوی در مسجد شیخ لطف الله اصفهان

صفحه 43-60

مرضیه هومانی راد؛ حسنی تمله؛ منصوره طاهباز


6. سفالگری معاصر شهرضا و تبیین عناصر فنی آن

صفحه 129-154

امیر نظری؛ ایمان زکریایی کرمانی؛ مهرنوش شفیعی سرارودی