اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

عباس مقتدایی

.

www.moghtadaie.com
infotia-ac.ir
031-32355588

سردبیر

دکتر محمدرضا بمانیان

معماری استاد دانشگاه تربیت مدرس

www.modares.ac.ir
bemanianmodares.ac.ir
021-82883711

دبیر اجرایی

شیرین داروغه

. .

.
darogheh.shgmail.com

مدیر تحریریه

آزاده شاهینی شمس آبادی

. .

az_shahinyahoo.com
031-32357755

اعضای هیات تحریریه

مجتبی انصاری

دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس

www.modares.ac.ir/Schools/art/Academic_Staff/~ansari_m/3
ansari_mmodares.ac.ir

شیرین بزرگمهر

دانشیار، دانشگاه هنر تهران

shirinbozorgmehryahoo.com

غلام علی حاتم

استادیار دانشگاه هنر تهران

golamali-hatamyahoo.com

فرح حبیب

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

drgmail.com

عطاءالله رادمنش

استاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

a_radmanesh21yahoo.com

ایمان زکریایی کرمانی

استادیار، دانشگاه هنر اصفهان

man.zakariaeegmail.com

و حید قاسمی

دانشیار، دانشگاه اصفهان

ltr.ui.ac.ir
v.ghasemiltr.ui.ac.ir

مریم قاسمی سیچانی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان

peiambargmail.com

آ ذر قلی زاده

جامعه شناسی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)

azargholizadehyahoo.com

حسین کلانتری خلیل آباد

دانشیار، جهاد دانشگاهی

hoseynkalantarigmail.com

سید هاشم گلستانی

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)

bgmail.com

سید امیر مهرداد محمد حجازی

دانشیار دانشگاه اصفهان

mm.hejaziyahoo.com

عبدالرضا مدرس زاده

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان

drmodarreszadehyahoo.com

غلامحسین معماریان

دانشیار دانشگاه علم و صنعت

memarianiust.ac.ir

علی سروری مجد

فرهنگ و ارتباطات استادیار پژوهشگاه فرهنگ،هنر و ارتباطات

homayoonisu.ac.ir

سیده راضیه یاسینی

پژوهش هنر استادیار پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

raziehyasiniyahoo.com